ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
--> การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 
--> วันที่ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ.2562 
--> ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทุกบทความที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Elsevier-SSRN & Ingenta Indexed) เล่มใดเล่มหนึ่งของสมาคมฯ
--> PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
--> International Journal of Crime, Law and Social Issues
--> Asian Political Science Review
--> Asian Administration and Management Review

วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
--> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
--> ศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค วีระสย
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
--> ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียได้ทาง คุณอาร์ม รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค Arm Sj