การอบรมหลักสูตร “การสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 และ 17-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ